Ιδιωτικές πληροφορίες - Απόρρητο

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη / μέλος στη ETSNET είναι εμπιστευτικές και η ETSNET έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών

Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των παραγγελιών και την έκδοση αποδείξεων των παραγγελιών τους καθώς και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.

Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους σε καμμία των περιπτώσεων.

Με την παρoύσα ο πελάτης δίνει τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την ETSNET για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών, την αποστολή email και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97).

/body>